Regulamin dotyczący zasad obowiązujących przy zamieszczaniu ofert w Informacyjnym Serwisie Turystycznym (ważny od 01.12.2000 r.) 'VIDITUR'

1. Internetowy Serwis Turystyczny ,,Viditur" jest zarządzany przez firmę VIDITUR działającą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej . Jednocześnie oświadczam, że Viditur jest jedynym prawnym właścicielem Serwisu 'Viditur' upoważnionym do jego obsługi i podejmowania decyzji dotyczących jego funkcjonowaniem 

2. Forma graficzna, techniczne rozwiązanie, zawartość bazy danych Serwisu 'Viditur' są zastrzeżone. Wykorzystywanie ich w jakichkolwiek formach publikacji i innych celach komercyjnych bez zgody właściciela jest na podstawie ustawy o prawie autorskim -ZABRONIONE-. 

3. Aktualizacja informacji w ofertach dokonywana jest bezpłatnie do 7 dni od ich otrzymania ( nie dotyczy ogłoszeń drobnych). 

4. Nie prowadzimy sprzedaży na odległość jedynie poprzez kontakt bezpośredni z zainteresowanym. W cenę oferty jest wliczone utrzymanie oferty oraz techniczna obsługa zgłoszenia w czasie trwania umowy. 

5. Umowy zwierane są na okres 12 miesięcy od daty jej wpisania do serwisu.( nie dotyczy ogłoszeń drobnych ). 

6. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w okresie do14 dni od jej podpisania. Ewentualna rezygnacja w tym okresie z usługi upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty. Rezygnacja powinna być przesłana listem poleconym gdzie decyduje data stempla pocztowego, lub doręczona osobiście do biura Viditur. 

7. Można zdjąć ofertę na własną prośbę złożoną w formie pisemnej dostarczonej osobiście do biura lub drogą pocztową listem poleconym . 

8. Oferty niezwiązane z turystyką umieszczane bez wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem Viditur z Lubartowa oraz zawierające niecenzuralne słownictwo będą usuwane bez powiadomienia umieszczającego je. 

9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za:- zgodność z rzeczywistością zawartych w ofertach informacji zamieszczanych w Serwisie jak i ogłoszeniach drobnych oraz powstałych lub mogących powstać w wyniku ich wykorzystania jakichkolwiek strat moralnych, rzeczowych, finansowych lub innych roszczeń w stosunku do Viditur. 

10. Przed zgłoszeniem swojej oferty należy zapoznać się z cennikiem oraz regulaminem. 

11. Wszelkie dane i zdjęcia istotne przy budowie strony internetowej proszę przesłać na adres biura Viditur adres e-mail: info@viditur.com.pl Witryna zostanie wstawiona do serwisu do 7 dni po otrzymaniu potrzebnych materiałów. Wygląd strony będzie zbliżony do już istniejących w serwisie. 

12. Banery i Linki firm będą umieszczane po wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem firmy Viditur . 

13. Viditur zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie serwisu. 

14. Viditur jako właściciel i administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty wynikłe lub mogące wyniknąć z wykorzystania danych zawartych w Internetowym Serwisie Turystycznym 'Viditur'. 

15. Z uwagami i pytaniami dotyczącymi funkcjonowania serwisu należy zwracać się do firmy zarządzającej 'Viditur' listownie pod podanymi poniżej adresami lub wypełniając ANKIETĘ, która zostanie przesłana na mój e-mail. Informacje w ten sposób zdobyte umożliwią mi dostosowanie serwisu do państwa potrzeb i usprawnienie jego funkcjonowania. 

16. W związku z możliwością pojawienia się tych samych lub podobnie brzmiących nazw miejscowoSci, nazwisk i imion, aby uniknąć nieporozumień proszę o posługiwanie się w korespondencji z administratorem (np. wprowadzanie zmian, poprawek itp.), numerem swojej oferty, który będzie jej przyporządkowany po zaakceptowaniu wszystkich warunków umowy. 

17. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankietach zgłoszeniowych przez firmę Viditur będącą właścicielem i administratorem Internetowego Serwisu Turystycznego 'VIDITUR' jest jednym z warunków umieszczenia w nim swojej oferty. 

18. .Dla firm które charakterem swojej działalności są związane z turystyką a nie zostały ujęte w ankietach zgłoszeniowych ( np. Bary, Restauracje itp.) mogą umieścić swoją ofertę na odrębnej stronie po zgłoszeniu takiej chęci administrującemu Serwis i będą traktowane indywidualnie. 

19. Wszystkie ceny są objęte promocją i obowiązującą do 01.02.2001r.. W ramach promocji dla osób zamieszczających oferty (dotyczy ofert opłaconych) do 31.12.2000 r. termin 12 miesięcy umieszczenia oferty (opłaconej) na stronie Serwisu 'Viditur' będzie obowiązywał od 01.01.2001 r. . 

 

VIDITUR 
adres korespondencyjny: ul. Powstańców Warszawy 5/3, 21-100 Lubartów
biuro: Dąbrówka 19a, 21-134 Starościn
e-mail: info@viditur.com.pl
telefon:

kom. 0604-947-976