Adresat:
VIDITUR
Bodzon Sławomir
Dąbrówka 19a
21-134 Starościn
woj.lubelskie
 

                                                                                                             .....................................................
                                                                                                                    (data, miejscowość)
 
 


OŚWIADCZENIE I UPOWAŻNIENIE

W sprawie podatku od towarów i usług nr ........
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi  przepisami w sprawie podatku od towarów i usług VAT;
Oświadczamy, że:

Firma.......................................................................  adres............................................................................

........................................................................................................................ jest płatnikiem  podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.

Nasz numer identyfikacyjny: NIP  .......... - .......... - ........... - ...........
Upoważniamy jednocześnie firmę VIDITUR z siedzibą Dąbrówka 19a, 21-134 Starościn do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu lub podpisu osoby z naszej strony uprawnionej (lub upoważnionej).

Upoważnienie jest ważne do.........................................................
 
 
 
 
 
 
  ..............................................................................................                                                                                         (Pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej
                                                                                          do złożenia oświadczenia i upoważnienia)